Sabtu 27 oktober 2018
Oleh: Ade Rizal Kuncoro

Al Qadhi Syamsuddin berkata dalam kitab Wafayat Al A’yan, dan juga tertulis dalam tadzkiroyul huffadz “ :Al Qadhi Iyadh adalah seorang ulama hadits pada zamannya, dan seorang yang alim di antara orang-orang di sekitarnya, dia juga menguasai ilmu nahwu, bahasa, dan dialek bangsa Arab, serta mengetahui ilmu hari dan nasab.”

Dan Imam Adzahabi menulis dalam kitabnya Siyar A’lam Annubala’ : kholaf bin basykul berkata : Dia (alqodi iyadh) adalah seorang ahli dalam berbagai bidang ilmu, dan seorang mempunyai kecerdasan dan pemahaman, beliau diminta menjadi Qodhi di sabtah (sekarang ceuta) dalam jangka waktu yang lama.

Dalam tarjamatul Musonnif di awal kitab Al Qodhi Iyadh, Nama lengkap beliau adalah Abu al-Fadhl Iyadh bin Musa bin Iyadh bin Amrun bin Iyadh bin Muhammad bin Abdullah bin Musa bin Iyadh al-Yahshabi al-Andalusi al-Maliki. Lahir pada tahun 476 H.

Beliau merupakan ulama Maghrib dan pakar hadis di masanya. Beliau dilahirkan di sebuah kota bernama Sabtah (sekarang Ceuta), berasal dari Andalus lantaran kakek-kakek beliau tinggal di Andalus. Akan tetapi mereka pindah ke sebuah kota bernama Fes, kemudian menetap di daerah Kairouan.

Guru-gurunya

Di antara guru-gurunya adalah Al-Qadhi Abu Abdillah Muhammad bin Hamdain, Abul Hasan bin Siraj, Abu Muhammad bin Attab, Al-Qadhi Abi Ali Husain bin Muhammad al-Shadafi, Abu Bakr al-Thurthusy, Abu Ali al-Ghasani, Abu Abdillah al-Mazini, Ahmad bin Baqi, Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Makhul, Abu al-Thahir Ahmad ibn Muhammad al-Salafi, Al-Hasan bin Muhammad bin Sakrah, Al-Qadhi Abu Bakr ibn al-Arabi, dan Al-Qadhi Abi al-Walid bin Rusd dan lain-lain.

Murid-muridnya

Di antaranya adalah putranya sendiri, yaitu al-Qadhi Abu Abdillah Muhammad bin Iyadh, Al-Hafidz Khalaf bin Basykawal, Abu Ja’far bin al-Qashir al-Gharnati, Al-Imam Abdillah al-Asyiri, Abu Muhmmad bin Ubaidillah al-Hajri, dan Muhammad bin al-Hasan al-Jabiri

Dan beliau wafat di Marrakech pada bulan Jumadil Akhir. Ada juga yang mengatakan pada bulan Ramadhan di tahun 544 H.Beliau wafat lantaran diracuni. Ada juga yang mengatakan diracuni oleh seorang Yahudi.Menurut al-Dzahabi, beliau wafat karena dipanah. Sedangkan gelar beliau adalah al-Imam, al-Allamah, al-Hafidz al-Auhad, Syaikh al-Islam, al-Qadhi, Abu al-Fadhl.

Dalam majlis pertama dan kedua dipandu oleh Ulama Kibar Al Azhar Asyarif diantaranya : Fadilat Al Aalim Al Allamah Allughowi Asyeikh Ali Sholih Al Azhari, Fadilat Al Alim Al Muhaddist Syeikh Jamaluddin Hasyim, Fadilat Al Aalim Al Muhaddist Asyeikh Ahmad Muhammad Ma’bad Abdul karim dan Fadilat Al Alim Al Allamah Asyeikh Saad Saad Rizq Jawisy.

Di antara yang disampaikan Syekh Ali Sholeh hafizhahullah dari masyayikh Beliau:

– Barang siapa membaca beberapa fashl (bagian) dari kitab asy-Syifa, lalu berdo’a; maka do’anya dikabulkan.

– Membaca kitab asy-Syifa bagaikan melihat baginda Rasulullah (shalawat & salam bagi Beliau & keluarga

Syeikh Ali Solih mengatakan : saya mengenal kitab ini (Asyifa) sekitar 50 tahun yang lalu, dan dibacakan di Al Azhar Asyarif tepatnya di Ruaq Abbasi oleh Fadilat Al Aalim Al Jalil Syeikh Abdu Rabbi Sulaiman, dan sebelum itu saya juga mengaji kitab ini kepada Syeikh Husaini Muhammad Makhluf (Mufti Mesir Saabiqon) di masjid Imam Al Husaini.

Lalu beliau menutup dengan Syair yang di tulis beliau untuk majlis ini berjudulkan

عبير التحية للأروقة الأزهرية

ببسم الله أبدأ بالكلام ***وحمد الله هو مسك الختام

صلاة الله في أبهى السلام*** على طه المظلل بالغمام

هو القاضي العياض ياصديقي*** إمام صالح فافهم يارفيقي

لقد جمع القصائص للنبي*** فملأ الخير من رب العليم

دخلت حديقة فيها المعاني*** مشيدة منسقة مباني

رأيت الورد منهجا يغني***وقد لبس ثيابا أرجواني

فقلت يارائحة الجرية *** فقال أصلي على خير البرية

نبي فاق كل المرسلين***ولنا الخير من رب العالمين

رجال شرفونا وآنسونا *** فحقا يارفاقي آنسونا

إمامنا سادتي شيخ غمام*** إمام صالح شيخ همام

يأيده الإله على الدوام ***ويوم مخلصين يعد عام

وكيل الأزهر هو شيخ عطوف ***فأيده بفضلك يارؤوف

مهنا عندنا شيخ وقور *** فأيده بفضلك ياغفور

هو الحجار هو شيخ كريم ***يكافؤه الإله على الدوام

وفي الأزهر لقد حضر الرجال ***ويشرق من وجوههم الهلال

تجلى الحب فيهم والكمال ***ويوم مخلصين يعد عام

صلاة الله في أبهى السلام*** على طه المظلل بالغمام

Kemudian dilanjutkan oleh Fadilat Al Muhaddist Al Musnid Syeikh Jamaluddin Haasyim, Hafidzohullah
Beliau menceritakan :
Di Asyut tepatnya diruwaq Azhari kitab ini dibacakan setiap minggunya, saya membacanya kepada kakak saya Yaitu Syeikh Muhammad Hasyim Bin Mahmud dan beliau membacanya kepada Syeikh Musthofa Jaddak dan beliaulah yang mendirikan majlis ini, dinamakan “Majlis Asyifa” karena didalamnya dibacakan Kitab Asyifa Lil qodhi Iyadh. Walaupun banyak kitab yang dibacakan didalamnya seperti Lathoiful Minan, kemudian Al Hikam Liibni Athoillah Assakandari, tetapi Kitab yang paling utama dalam majlis tersebut adalah Asyifa makadari itu dinamakan “Majlis Asyyifa”. Antara syeikh Muhammad Hasyim bin mahmud dan Syeikh Musthofa jaddak, beliau berdua berjarakan umur sekitar 30 tahun, tetapi antara keduanya beliau saling menghormati, sampa-sampai Syeikh Musthafa Jaddak berpesan kepada Syeikh Muhammad Hasyim untuk menyolatinya ketika meninggal, tetapi takdir berkata lain, ternyata Syeikh Muhammad Hasyim meninggal terlebih dahulu. Beliau tetap melanjutkan majlis walaupun dalam keadaan sakit keras, kemudian beberapa tahun kemudian majlis ini tetap diteruskan oleh Syeikh Musthafa jaddak dan sebelum akhir hayat beliau ketika di Majlis beliau berdoa اللهم ابلغ عنا الشيخ هاشم dan setelah itu beberapa saat kemudian beliau meninggal, dan Alhamdulillah “majlis Asyifa” masih berjalan dengan lancar di Ruwaq Azhar di Asyut.