Syaikh al-Azhar kesepuluh: Syaikh Ahmad al-Damanhuri (1101-1192 H)

Beliau adalah Imam Ahmad bin Abdul Mun’im bin Yusuf bin Shiyam al-Damanhuri al-Azhari. Lahir di desa Damanhur Barat, propinsi Buhaira. Beliau adalah seorang yatim yang tidak mempunyai orang yang menanggung kehidupan beliau. Sebelum berumur sepuluh tahun beliau telah menghafalkan al-Qur’an dan menguasai ilmu kaligrafi, tulis menulis dan ilmu hisab. Selanjutnya beliau pergi ke Kairo untuk menimba ilmu di al-Azhar dan mulai saat itulah kehidupan beliau ditanggung oleh al-Azhar.

Syaikh Ahmad al-Damanhuri berguru kepada para ulama terkemuka, salah satunya adalah Syaikh Ali al-Za’tari, seorang pakar ilmu hisab. Selain itu beliau rajin membaca buku-buku umum, sehingga beliau menjadi keajaiban al-Azhar; menjadi alim yang mahir ilmu kesehatan, ahli teknik, ahli astronomi, ahli filsafat dan ahli ilmu kedokteran.

Beliau menimba ilmu kepada para ulama fikih madzhab empat dan diberikan izin untuk mengajarkannya kepada murid-murid beliau. Meski begitu beliau tetap memilih satu di antara madzhab empat tersebut, yaitu madzhab Syafi’i. Selain mengajar di masjid al-Azhar, beliau juga mengajar di masjid Husain setiap hari Jum’at.

Pada tahun 1182 H beliau diangkat menjadi Syaikh al-Azhar menggantikan Syaikh Abdurrauf al-Sujayni. Beliau memimpin al-Azhar selama sepuluh tahun.

Karya-karya beliau, di antaranya:
-Kasyfu al-litsam ‘an tahaddirat al-afham fi al-basmalah wa alhamdulilla
-Hulyah al-lubbi al-Mashun Syarah Jauhar Maknun (balaghah)
-Nihayat al-ta’rif bi aqsam al-hadits al-dha’if
-Syarah al-aufaq al-adadiyah

Pada 10 Rajab 1192 H beliau wafat dalam umur 91 tahun.

Sumber: al-Azhar al-Syarif fi dhaui sirati a’lamihi al-ajilla, karya Dr. Abdullah Salamah Nasr dan sumber-sumber yang lain.

Sumber: Suara al-Azhar