Syaikh al-Azhar keenam: Syaikh Ibrahim bin Musa al-Fayoumy (1062 H-1137H /1652 -1725 M)

Beliau lahir di desa Fayoum, propinsi Fayoum, Mesir pada tahun 1062 H/1652 M. Setelah menghafalkan al-Qur’an di desa, beliau berangkat ke Kairo untuk menimba ilmu di al-Azhar.

Syaikh Ibrahim bin Musa al-Fayoumy menimba ilmu fikih Maliki kepada Syaikh al-Azhar pertama, yaitu Syaikh Muhammad al-Kharrasyi, dan menimba ilmu fikih Syafii kepada Syaik al-Azhar kedua, yaitu Syaikh Ibrahim al-Barmawy. Dari dua madzhab tersebut, beliau memilih untuk menganut madzhab Maliki. Adapun ilmu hadits, beliau menimbanya kepada Syaikh Yahya al-Syawi dan Syaikh Abdurrahman al-Ajhuri. Selain itu, beliau juga menimba ilmu kepada ulama besar yang lain, seperti Syaikh al-Syibramalisyi, Syaikh al-Zurqani, Syaikh Syihab dan Syaikh Ahmad al-Basyisyi.

Beliau dikenal sebagai ahli hadits dan ahli ilmu bahasa Arab. Karangan beliau yang terkenal adalah al-Muqaddimah al-fariyyah li al-jama’ah al-azhariyah, sebuah buku tentang ilmu sharaf yang merupakan penjabaran dari kitab karangan Abu Hasan al-Syadzily al-Maliki.

Pada tahun 1133 H/1721 M Syaikh Ibrahim bin Musa al-Fayoumy diangkat menjadi Syaikh al-Azhar menggantikan Syaikh Muhammad Syanan.

Selain memimpin al-Azhar, beliau juga aktif mengajar di masjid al-Azhar. Salah satu kitab yang beliau ajarkan adalah kitab al-Risalah karangan Syaikh Muhammad al-Kharrasyi. Murid beliau yang terkenal adalah Syaikh Muhammad bin Yusuf al-Syafi’i, pengarang syarah al-Akhdhoriy fi al-Mantiq dan hasyiyah ‘ala Syanusiyah. Termasuk murid beliau adalah penulis handal, Syaikh Ali bin Ahmad al-Sha’idiy al-Adawiy al-Maliki.

Syaikh Syaikh Ibrahim bin Musa al-Fayoumy memimpin al-Azhar sampai umur tujuh puluh tahun, dan beliau wafat pada subuh 1 Rajab tahun 1137H/ 1725 M.

Sumber: al-Azhar al-Syarif fi dhaui sirati a’lamihi al-ajilla, karya Dr. Abdullah Salamah Nasr dan sumber-sumber yang lain.

Sumber: Suara al-Azhar